บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2540 และได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2540

 

  ::โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัทดังนี้

1. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำงานทางด้านวิศวกรรม เช่น การจัดกระบวนการผลิต  ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงาน งานออกแบบด้านเครื่องกล และไฟฟ้า หรือโยธา
2. ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องกลด้านวิศวกรรม รวมทั้งการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม ทุกประเภท
4. ประกอบกิจการค้า ด้านออกแบบ ควบคุมการผลิต และรับจ้างซ่อมบำรุงเตาเผาขยะ เตาเผาศพ ทุกประเภท
5. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำทางด้านการควบคุม และการจัดการพลังงานในธุรกิจประเภทต่างๆ ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ และวัสดุทางด้านพลังงาน ทุกประเภท

  ::โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญประกอบด้วย

นาย สมสิทธิ์ มูลสถาน
ดร. โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์
นาย ไชยยุทธ อนวัชธารา
และได้เรียนเชิญ
รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ มาเป็นที่ปรึกษาบริษัท

  :: ทีมงานที่ปรึกษา / ออกแบบ / บำรุงรักษา /ซ่อมบำรุง
 
   ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
1. รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ BS.ME.,MS.ME.,Dr.-Ing.(Energy)

 

   วิศวกรผู้ออกแบบ ควบคุมการผลิต และติดตั้ง ประกอบด้วย

   วิศวกร
1. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน วศ.บ.(เครื่องกล) วศ.ม.(เครื่องกล)
2. ดร.โอภาส โกมลวัฒนาพาณิช วศ.บ.(เครื่องกล) วศ.ม.(เครื่องกล) วศ.ด. (เครื่องกล)
3. นายไชยยุทธ อนวัชธารา วศ.บ.(ไฟฟ้า)
4. นายสุรชัย เกษสัมมะ อส.บ.(ไฟฟ้า) วศ.ม.(ไฟฟ้า)
5. นางสาวอาสยา รัตนหล วท.บ.(เคมี) วท.ม.(สิ่งแวดล้อม)
6. นายชยพร โมราบุตร วศ.บ.(เครื่องกล)
7. นายนิธินัย วิชาชัย วศ.บ.(เครื่องกล)
8. นายสรรเสริญ สาณเสน อส.บ.(เครื่องกล)
9. นายอำนาจ พูนผล วศ.บ.(เครื่องกล)
10. นายสุรัตน์ ศิริสงค์ วศ.บ.(เครื่องกล)
11. นายราชันย์ สุธาวรรณ วศ.บ. (เครื่องกล)
12. นายสุชาติ กัญญา วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง)
13. นายวิชิต วงค์แก้วมูล วศ.บ.(ไฟฟ้ากำลัง)

   ฝ่ายเทคนิค
1. นายเอกชัย แท่นแก่ว    วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)
2. นายกฤษณะ สายบุตร ปวส.(ช่างกลอุตสาหกรรม)
3. นายสมศักดิ์ สุขภักดิ์                       ปวส.(ช่างกลอุตสาหกรรม)