1. ช่างเทคนิค

คุณสมบัติ
- เพศชาย(ชาวไทยและชาวต่างชาติ) อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามรถทำงานต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

2. วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามรถทำงานต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

3. วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามรถทำงานต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี 
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
     www.therm-eng.com/images/Download/Thai Application-For-Employment.pdf

สนใจสมัครงาน
-
 สมัครด้วยตัวเอง (โทรนัดล่วงหน้าทุกครั้ง) โทรศัพท์ 0-2928-2215-6 โทรสาร 0-2928-2217    แผนที่
- ส่งจดหมายสมัครงานมาที่
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) 
   บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
   11/72 ม. 4 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทมหานคร 10210
- ส่ง E-mail มาที่ company@therm-eng.com 


 

1. Technician

Property
- Male (Thais and foreigners). 
- Age 20 years.
- Bachelor's degree or equivalent.
- No experience required.
- Able to work upprovince.
- Able to work under pressure.

2. Electrical Engineer.

Property
- Male  
- Age 22 years.
- Graduated with a Bachelor of Electrical Engineering or related field.
- Through the military.
- Able to work upprovince.
- Able to work under pressure.

3. Electrical Engineer.

Property
- Male  
- Age 22 years.
- Graduated with a Bachelor of Mechanical Engineering or related field.
- Through the military.
- Able to work upprovince.
- Able to work under pressure.

4. Chief marketing officer / sales.

Property
- Male/Female. 
- Age 25 years.
- Graduate degree in Marketing or related field.
- Experience in marketing / sales of at least 1 year.
- Able to work under pressure.

Download application Form
www.therm-eng.com/images/Download/En Application-For-Employment.pdf

Interesting job.
-
 By your self. (By appointment only) Tel: 0-2928-2215-6, 0-2900-2918-9.     map
- Send letter resume to.
   Human Resources (Job). 
   Therm Engineering Co., Ltd. 
   11/72 Changarkard-utit Road Sri-kan Don Muang Bangkok 10210.
- OR Send E-mail to company@therm-eng.com