ชุดทดลองการไหลเวียนของอากาศ

RECIRCULATING AIR CONDITIONING UNIT (Model TH 020-1)

ชุดทดลองการไหลเวียนของอากาศเพื่อศึกษาการไหลเวียนและทิศทางการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอากาศเมื่อมีการจำลอง สภาวะแวดล้อม โดยชุดทดลองได้ถูกติดตั้งระบบต่างๆ ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงสภาพของอากาศระบบไฟฟ้าแต่ละระบบแยกออกจากกันจึงสามารถเปิดใช้งาน ระบบต่างๆ ได้อย่างอิสระ