ระบบกรองกลิ่นชีวภาพ (Bio filter)

                ในโรงงานจัดการขยะที่อยู่ใกล้ชุมชน   กลิ่นที่เกิดจากขยะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการจัดการหาวิธีแก้ไข Bio - filter วิธีหนึ่งนี้จะจัดการกับกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากขยะ หลักการของระบบ Bio – filter จะเริ่มจากกระบวนการดูดกลิ่นผ่านท่อ แล้วเอาก๊าซที่เน่าเหม็น แต่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ สายพันธุ์ไทย ที่เราคัดเลือกแล้วว่าเหมาะสม จากนั้นอากาศจะถูกนำไปเลี้ยงเชื้อภายในบ่อเลี้ยงเชื้อย่อยสลายกลิ่น ภายในบ่อเลี้ยงจะมีการออกแบบสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งระบบนี้ได้มีใช้จริงในจังหวัดภูเก็ต