เตาเผาขยะเทอร์ม แบบหมุน(Rotary Kiln Incinerator)

เหมาะสำหรับขยะ : ติดเชื้อ, อุตสาหกรรม, ชุมชน

ขนาดของเตาเผาแบบหมุน : ตั้งแต่ 50-1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง

คุณลักษณะทั่วไป : เตาเผาขยะเทอร์มแบบหมุน(Rotary Kiln Incinerator) ออกแบบให้เป็นเตาเผาขยะเป็นแบบ 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกหรือห้องเผาไหม้ที่ 1(Primary Chamber) เป็นการเผาไหม้ขยะ  เป็นรูปทรงกระบอกแนวนอนมีมุมเอียงที่ 4 องศา หมุนรอบแนวแกนอย่างต่อเนื่องโดยปรับความเร็วรอบตามอุณหภูมิในห้องเผาไหม้หรือความเร็วรอบคงที่ขึ้นอยู่กับการเลือกหมวดการทำงานและกระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้แบบหมุนทำให้ขยะมีการพลิกกลับอยู่ตลอดการเผาส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ห้องเผาไหม้ขยะมีอุณหภูมิการเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 800 องศาเซลเซียส เมื่อขยะไหลถึงส่วนท้ายห้องเผาที่ 1 ขยะจะถูกเผาไหม้หมดกลายเป็นขี้เถ้าหนักไหลลงสู่ลิ้นถ่ายขี้เถ้าซึ่งจะออกแบบไว้เป็น 2 ชั้นเพื่อป้องกันอากาศภายนอกไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้เมื่อระบบลิ้นถ่ายขี้เถ้าทำงาน ส่วนแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะจากห้องเผาไหม้ที่ 1 จะไหลสู่ห้องเผา 2(Secondary Chamber) เป็นห้องสำหรับเผาไหม้ควันและกลิ่นที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์มากขึ้น  มีรูปทรงกระบอกแนวตั้งหรือแนวนอน อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ควันสามารถให้ความร้อนได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,100 องศาเซลเซียส  โดยมีระยะเวลาการเผาไหม้ก๊าซ(Retention Time) ไม่น้อยกว่า 2 วินาที ก่อนจะไหลเข้าสู่ไซโคลนเพื่อลดอุณหภูมิและดักฝุ่นไว้บางส่วน ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศหรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศและกำจัดไดออกซิน-ฟูแรนต่อไป  ส่วนระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผามีให้เลือกทั้งแบบใช้น้ำมันดีเซล  น้ำมันเตาฯ และเป็นระบบแก๊ส LPG  พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย

           เตาเผาขยะเทอร์มแบบหมุน จะมีระบบการการจ่ายอากาศเข้าเตาเผาขยะเพื่อช่วยให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอากาศ(Primary Air) ที่จะเข้าไปในเตาเผาขยะจะถูกดูดและส่งผ่านเข้าระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ซึ่งจะทำให้อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำร้อนขึ้นและไหลผ่านระบบท่อเข้าสู่วาล์วของชุดควบคุมควันอัตโนมัติ (Smoke Controller) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณควันหลังออกจากห้องเผาที่สอง เพื่อควบคุมการเผาไหม้ของห้องเผาที่หนึ่งและห้องเผาที่สองให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุด

           การป้อนขยะเข้าสู่ห้องเผา(Waste Feeder) ใช้เครื่องป้อนขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคส์ สามารถป้อนขยะได้ต่อเนื่องโดยเลือกใช้แบบอัตโนมัติ (Automatic Mode) ตั้งเวลาได้ หรือแบบใช้มือกด (Manual Mode)   

          โครงสร้างของเตาเผามูลขยะ  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ประกอบด้วย โครงสร้างเตาเผาขยะแบบหมุน  ภายในทำก่อด้วยอิฐทนไฟ    และหล่อด้วยคอนกรีตทนไฟ  ความหนาไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร มีคุณภาพสูง  สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,600  องศาเซลเซียสมีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM เอียงทำมุมกับแนวราบที่ 4° ชั้นที่ 2 ทำจากฉนวนกันความร้อนความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ชั้นที่ 3(เปลือกเตา) ทำจากเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร พ่นด้วยสีทนความร้อนสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 600   องศาเซลเซียสโดยมีการเตรียมผิวก่อนพ่นสีฯด้วยวิธีการพ่นทราย ภายนอกห้องเผาไหม้ขยะจะมีฝาครอบเป็นตะแกรงเหล็กป้องกันความร้อนและอันตรายจากการหมุนอีกชั้นหนึ่ง การหมุนของเตาได้รับกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าส่งผ่านอุปกรณ์ทดรอบและส่งต่อมายังโซ่ขับเตาให้หมุนโดยความเร็วรอบจะปรับตามอุณหภูมิในห้องเผาไหม้หรือความเร็วรอบคงที่ขึ้นอยู่กับการเลือกหมวดการทำงาน      สำหรับโครงสร้างห้องเผาควันและกลิ่น ชั้นที่ 1 ทำด้วยอิฐทนไฟและคอนกรีตทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,600 องศาเซลเซียส  มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM  ภายนอกทำด้วยเหล็กทนความร้อน  ชั้นที่ 2 ทำจากฉนวนกันความร้อนความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ชั้นที่ 3(เปลือกเตา) ทำจากเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร พ่นด้วยสีทนความร้อนสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 600   องศาเซลเซียสโดยมีการเตรียมผิวก่อนพ่นสีฯด้วยวิธีการพ่นทราย  มีรูปทรงเป็นทรงกระบอกแนวตั้งหรือแนวนอน 

หัวเผาขยะและหัวเผาควัน (Burner)  เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา  หรือประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 9001 มีเครื่องเป่าอากาศและระบบจ่ายน้ำมันฯหรือแก๊สประกอบอยู่ในตัว   และสามารถปรับอัตราการจ่ายอากาศและเชื้อเพลิงได้ มีระบบการจุดไฟโดยอัตโนมัติ ด้วยทรานฟอร์มเมอร์จุดประกายไฟที่ขั้วอิเลคโทรด ใช้กับระบบไฟ 220/380 V 50 Hz. มีโฟโต้เซลตรวจเปลวไฟส่งสัญญาณให้หัวเผาตัดต่อพ่นไฟโดยอัตโนมัติและ มีอุปกรณ์ป้องกันแบบ Automatic Shut off and Flame Detector เพื่อ ป้องกันการระเบิดของเตาเผาขยะในกรณีหัวเผาทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง หัวเผาสามารถเลื่อนเข้าออกเพื่อง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุงและป้องกันความร้อนย้อนกลับเข้าหัวเผาฯ

หัววัดอุณหภูมิ   เป็นเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K ทำด้วยเหล็ก ไร้สนิม (Stainless Steel) ปลอกหุ้มด้วยเซอร์รามิคส์ ข้อต่อแบบหน้าแปลน (Flange) ใช้อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 1,200 องศาเซลเซียส

           เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้(Temperature Control) ทำหน้าที่แสดงและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ขยะ, ห้องเผาควัน, อุปกรณ์อื่นจากระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ แสดงผลเป็นตัวเลข การตั้งค่าและควบคุมอุณหภูมิมีความเที่ยงตรงสูง ง่ายต่อการใช้และซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ

สายไฟฟ้าที่ใช้เตาเผาขยะเทอร์มทุกรุ่น ได้ตามมาตรฐาน NEC (National Electric Code)หรือ สถาบันที่ ว.ส.ท. รับรอง

มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ออกจากปล่องเตาเผาเทอร์ม : โดยเฉลี่ยต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2546  หรือตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2540

อุปกรณ์เสริม : ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ, ระบบกำจัดไดออกซิน-ฟูแรน, ระบบควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch Screen) ร่วมกับ PLC, หัวเผาและระบบสำหรับขยะเหลว, หัวเผาไบโอแก๊สและถังบรรจุก๊าซชีวภาพพร้อมระบบ