เตาพลาสมา

     เตาพลาสมา THERM เป็นเตาที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยการเปลี่ยนสถานะของก๊าซให้มีอุณหภูมิสูงแตกตัวเป็นอิออน  ซึ่งเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร  อุณหภูมิอิออนของก๊าซที่พ่นออกมาประมาณ 5000 องศาเซลเซียส ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วค่าอุณหภูมิของห้องเผาไหม้มีประมาณ 1600 - 2000 องศาเซลเซียส จะทำให้ขี้เถ้าจากการเผาไหม้หรือโลหะที่เผาไหม้ไม่ได้หลอมละลายเป็นแก๊ส อโลหะ และโลหะเหลว ลักษณะเหมือนลาวาที่ออกมาจากภูเขาไฟ  ดังนั้นในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องขยะทุกประเภท และการผลิตพลังงานทดแทน พลาสมาเทคโนโลยีจะเป็นคำตอบของการแก้ปัญหาดังกล่าว  ระบบพลาสมาและหัวพ่นพลาสมา  (Plasma Torch) ของเทอร์ม ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในกระบวน Plasma Gasification, Plasma Pyrolysis และ Plasma  Heating