ห้องคัดแยกขยะ (Sorting Mezzanine) หรือ สายพานคัดแยกขยะ

เป็นตู้ที่ออกแบบไว้สำหรับการคัดแยกขยะเพื่อให้ผู้คัดแยกทำงานได้อย่างสะดวกสบาย มีการระบายอากาศจากภายนอกเข้ามาผ่านบานเกล็ด และถูกระบายออกทางด้านบนของตู้ ด้านข้างของผู้คัดแยกมีช่องใส่ของที่คัดแยกได้ลงสู่ด้านล่างที่รองรับด้วยสายพานหรือ กระบะใส่ของคัดแยกได้ โดยให้ช่องใส่ขยะที่แยกได้ 1 คน/ช่อง ด้านข้างของสายพานคัดแยกมีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ไม่เป็นแบบตู้ และมีปุ่มหรือสลิงดึงเพื่อหยุดสายพานในกรณีฉุกเฉิน