เครื่องกลั่นน้ำมันหรือเครื่องควบแน่น (Condenser)

เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแก๊สน้ำมันกับน้ำหรืออากาศในการระบายความร้อน เพื่อให้แก๊สน้ำมันเกิดการกลั่นตัว โดยมีพื้นที่การแลกเปลี่ยนความร้อนพอเพียงต่อขนาดของเครื่องผลิตน้ำมันในแต่ละขนาด และถ้าเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำต้องมีหอระบายความร้อน (Cooling tower) และระบบปรับสภาพน้ำด้วยด้านล่างของเครื่องกลั่นน้ำมันต้องมีวาล์วควบคุมอุณหภูมิในแต่ละช่วงเพื่อการกำหนดประเภทของน้ำมันอยู่ในช่วงของเบนซิน ดีเซล หรือน้ำมันเตาด้วย และต้องช่องสำหรับทำความสะอาดได้ง่าย