เครื่องตัดขอบเหล็ก
   
เครื่องผสมปุ๋ย
   
เครื่องผลิตลมร้อน
   
ชุดทดลองการไหลเวียนของอากาศ
   
ชุดทดลองกังหันน้ำแบบเพลตัน
   
ชุดทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของวัสดุ
   
ชุดทดลองการกระแทกของลำน้ำ
   
ชุดทดลองหาสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของโลหะ
   
ชุดทดลองการสมดุลของวัตถุเมื่อเกิดการหมุน
   
ชุดทดลองการสูญเสียในท่อ
   
ชุดทดลองและสาธิตหาจุดศูนย์กลางความดัน
   
ชุดทดลองอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ
   
ชุดทดลองค่ามาตรวัดความดัน