เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

               น้ำมันจากขยะพลาสติกเกิดจากการหลอมละลายพลาสติกด้วยความร้อนประมาณ 420 °C ให้กลายเป็นของเหลวและเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สในถังปฏิกรณ์ซึ่งไม่ใช้ออกซิเจน (Pyrolysis) เมื่อแก๊สถูกทำให้เย็นลงพร้อมปรับสภาพของแก๊ส จะถูส่งไปควบแน่นด้วยระบบหล่อเย็นจนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนแก๊สที่ไม่ถูกกลั่นตัวจะถูกนำไปให้ความร้อนแก่ตัวเอง ส่วนเถ้าที่เกิดขึ้นด้านล่างของถังปฏิกรณ์สามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในห้องเผาได้อีก

                สำหรับน้ำมันที่ได้จากการกลั่น สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องให้ความร้อน (หัวเผา) ได้โดยตรง หรือนำไปเป็นน้ำมันพื้นฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นโดยโรงกลั่น เช่น ปตท. และบางจาก เป็นต้น หรืออาจเข้าสู่โรงกลั่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับน้ำมันนี้ ส่วนที่จะนำไปใช้กับรถยนต์ ควรต้องมีการปรับสภาพน้ำมันหรือผสมก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

                กระบวนการทั้งหมดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ หรือกลิ่นรบกวน ที่มีต่อชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการทำให้หลุมฝังกลบกลายเป็นบ่อน้ำมันอันมีค่าในด้านพลังงาน