เทอร์มฯ ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากความตระหนักและความสำนึกในเรื่องการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเทอร์ม จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาอุปกรณ์เพื่อทำให้เกิดเทคโนโลยีที่สะอาด โดยก่อนที่จะทำความรู้จักอุปกรณ์ของเทอร์ม ที่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเราต้องทำความรู้จักเทคโนโลยีสะอาดก่อนดังนี้

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก สาเหตุที่สำคัญก็คือ การขยายตัว ของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ ซึ่งมลภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพิจารณาถึง ทางออกที่ลงตัวระหว่างปัญหาทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และพัฒนามาเป็นหลักการของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) หรือ การผลิตที่สะอาด (Clean Production, CP) หรือการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention, P2) หรือการลดของเสียให้น้อยที่สุด (Waste Minimization) ซึ่งคำเหล่านี้มีความหมายเดียวกันในการที่จะใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้ใช้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสะอาด คืออะไร

                เทคโนโลยีสะอาด คือ กลยุทธ์ที่ใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบ และพลังงานในการผลิต ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดของเสียที่แหล่งกำเนิด เป็นการลดภาระในการกำจัดของเสีย  ช่วยประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวไปสู่มาตรฐาน ISO 14000 ของอุตสาหกรรมอีกด้วย

แนวทางของเทคโนโลยีสะอาด

                แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด คือการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด และการลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ให้น้อยที่สุด ในการกำจัดมลพิษจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยทำได้ตามขั้นตอนโดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

  1. การลดที่แหล่งกำเนิด         
  2. การใช้หมุนเวียน
  3. การบำบัด
  4. การปล่อยทิ้ง

                การแก้ปัญหาตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดจะเน้นการลดที่ต้นเหตุ กล่าวคือเน้นที่การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรลง โดยใช้ปริมาณที่พอดีและเหลือเป็นของเสียน้อยที่สุด ของเสียที่ออกมาต้องนำมาผ่านกระบวนการเพื่อจะนำกลับมาใช้ใหม่ จะทำให้ลดปริมาณของเสียและต้นทุนของการใช้สารเคมีให้น้อยลง ของเสียที่ยังคงเหลืออยู่ต้องผ่านกระบวนการบำบัดจนมีคุณสมบัติดีพอที่จะปล่อยทิ้งได้  การลดการใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงเป็นแนวทางหลักของเทคโนโลยีสะอาดมากกว่าการแก้โดยการบำบัดดังเช่นที่ทำกันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของโรงงาน

การออกแบบและผลิตอุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยีสะอาดของ เทอร์ม

              จากแนวทางของเทคโนโลยีสะอาดจะเห็นว่า ท้ายสุดของเสียยังคงเหลืออยู่ และต้องผ่านกระบวนกำจัดและบำบัดจนมีคุณสมบัติดีพอที่จะปล่อยทิ้งได้ เทอร์มจึงดำเนินการออกแบบ ผลิต และพัฒนาอุปกรณ์เพื่อเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องดังนี้

-       เครื่องดูดฝุ่นและกำจัดไดออกซิน  เครื่องดักฝุ่นและกำจัดไดออกซิน( Bag filter and Dioxin Removal) ทำหน้าที่ ดักฝุ่นละอองและกำจัดไดออกซิน-ฟูแรน ที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะ มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม    ภายในบรรจุถุงกรองฝุ่นและไดออกซิน-ฟูแรน โดยการทำปฏิกิริยากับสารไดออกซิน-ฟูแรนในขณะที่ไหลผ่านถุงกรองที่ฉาบด้วยสาร ePTFE และ Catalyst   หลังจากนั้นอากาศแรงดันสูงจะถูกพ่นสู่ถุงกรองเพื่อให้ฝุ่นละอองหลุดออกจากถุงกรองและลำเลียงออกไปจัดการต่ออย่างถูกต้องตามวิธีการต่อไป

-       ชุดบำบัดและปรับสภาพแก๊ส  เป็นระบบบำบัดมลภาวะแบบเปียกด้วยวิธีการสัมผัสน้ำมีหน้าที่บำบัดแก๊สที่ออกมาจากชุดดักฝุ่นและไดออกซิน( Bag filter and Dioxin Removal)  เพื่อปรับสภาพของแก๊สไม่ให้เกิดกรดและดักฝุ่นละเอียดมากๆ อีกครั้งหนึ่งก่อนปล่อยออกสู่อากาศภายนอก

-       เครื่องล้างถังอัตโนมัติ เป็นเครื่องสำหรับล้างถังมูลฝอยติดเชื้อ  มีการทำงานโดยอัตโนมัติ  เริ่มจากการยกถังและคว่ำถัง  เพื่อฉีดน้ำล้างถัง  พร้อมทั้งมีการเป่าลมให้แห้ง  และยกถังกลับมาตำแหน่งเดิม  น้ำที่ใช้ผ่านการล้างจะถูกนำมาเก็บไว้ในบ่อพัก  เพื่อนำไปเผาทำลายในห้องเผาไหม้  โดยใช้ปั๊มที่มีแรงดันสูงฉีดให้เป็นละอองในห้องเผา

-       ระบบกรองกลิ่นชีวภาพ  เป็นระบบกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากขยะ โดยระบบกรองกลิ่นชีวภาพของเทอร์ม ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบใช้จุลินทรีย์ สายพันธ์ไทยที่คัดเลือกมาแล้วว่าเหมาะสมมาเป็นตัวกินอาหารคือกลิ่นที่ถูกส่งมาจากแหล่งกำเนิด

-       ระบบบำบัดฝุ่น เป็นระบบกำจัดฝุ่นแบบศูนย์รวมท่อโดยหลักการทำงานคือจะมีการติดตั้งหัวดูดฝุ่นที่บริเวณที่มีปริมาณฝุ่นมาก ลำเลียงผ่านท่อมายังไซโคลนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกโรงงานเพื่อความสะดวกในการกำจัดฝุ่นและเสียงดังรบกวน

-       ระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อเกิดภาวะเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วจะเกิดน้ำเสียขึ้น เทอร์มจึงมิได้ละเลยที่จะออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นอีกด้าน

      ดังนั้นในส่วนที่จะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมสะอาดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เทอร์ม จึงไม่หยุดยั้งที่จะคิด ออกแบบ สร้างและพัฒนา เทคโนโลยีสะอาดเพื่อดูแลประเทศไทยและโลกกลมๆใบนี้ต่อไป